Report result

Self-paired Tourney Standings: ProvisionalRatings

Last updated: Sat Aug 10 14:46:39 PDT 2013

Provisional ratings as of the date above
NB: The initial rank is from what it says on your badge. If your badge says 2k this says -2.5, or if 2d, 2.5. That's your starting rank for the self-paired tourney. The estimated/provisional rank is computed by a wholely arbitrary algorithm and should be used for  handicapping future self-paired games. It has NO correspondance with your AGA rank! (although... presumably, your AGA rank will move in the same direction when it is recomputed)
                      initial estimated     
                Name     rank      rank  aga#
      Frankel, David     -1.5       0.1  4146
       Carter, Jimmy     -4.5      -3.6  3524
      Hidaka, Shigeo      2.5       2.4 19112
       Ching, Justin      4.5       6.1 16894
      Zheng, Jingwei      3.5       4.4 19941
          Horn, Jeff      1.5       3.4  3033
        Cardew, Seth     -1.5      -1.1 19329
        Otero, Aaron    -10.5      -9.8 20077
      Phillips, Bill     -1.5      -2.5   931
 Hershberger, Matthe      4.5       5.4 14088
       Anders, J. D.     -1.5      -1.6 18068
       Puzan, Daniel     -1.5       0.1 18130
      Jiang, Xinying      5.5       6.1 20705
     Abramson, Allan      2.5       2.8   101
       Kurz, Steffen     -3.5      -1.8  2384
         Abe, Yokito      2.5       3.1 16796
   Nakata, Yoshitomo     -1.5      -1.5 10642
        Brown, Frank     -6.5      -6.8  6096
       Huang, Willis      3.5       3.8 18369
       Kondo, Kazumi      2.5       2.8 19072
      Metcalf, Wanda     -4.5      -4.5  2151
         Liu, Daniel      3.5       3.4 14457
          Kalb, John     -1.5      -1.5  4330
 Niedermeyer, Debora    -14.5     -14.5 10157
      Feiveson, Eric     -3.5      -2.8 15511
   Pierrottet, Diego     -6.5      -6.0 19313
    Lancaster, Logan    -10.5     -10.0 18745
     Miller, Douglas    -16.5     -16.1 12804
      Eudell, Arnold     -4.5      -4.1   261
      Feliccia, Jesy     -7.5      -7.1 14592
 Tsukamoto, Toshimit      6.5       6.8 20700
         Jacob, Bart     -4.5      -4.1  3979
    Rubenstein, Mark     -4.5      -4.1  8302
       Clark, Calvin     -5.5      -5.1 10140
        Drake, Peter     -6.5      -6.1  7750
   Takasawa, Tsutomu     -7.5      -7.1 19246
     De Blanc, Peter     -1.5      -1.1 12329
        Chiu, Linden      3.5       3.8 12257
          Hoak, Josh      2.5       2.8 16701
       Smith, Daniel      2.5       2.8 12765
        Wan, Raymond     -3.5      -3.1  9667
          Tan, Bryan     -8.5      -8.1 15381
      Conyngham, Jim     -3.5      -4.6  6623
        Hansen, Erik     -4.5      -5.0 20346
      Schumer, Peter     -2.5      -3.1  3105
     Epstein, Nathan     -2.5      -2.8 20532
        Tolley, Greg     -3.5      -3.0 20549
        Cho, Moon Ki     -9.5      -9.3 18148
        Lane, Edward     -9.5      -9.3 20008
    Nahabedian, Mark    -12.5     -12.3  7068
         Sato, Akira     -6.5      -6.5 10927
         Beck, Jared      3.5       3.4 12212
        Small, Betsy    -12.5     -11.6  2098
   Pongracz, Gregory     -2.5      -2.0  6922
        Kline, James     -4.5      -4.0  8067
       Long, Anthony     -6.5      -6.0 17802
          Sud, Mohan     -6.5      -6.0 19388
        Allen, Brian     -9.5      -9.0 10573
         Lee, Joshua      5.5       5.8 14474
        Kirby, Brian      1.5       1.8 12553
      Minniear, Ryan      1.5       1.8 19215
          Shu, Henry      2.5       0.8 15905
     Eschenbach, Ted      1.5       2.3  2356
       Redford, John     -8.5      -8.3 18327
        Lebl, Martin      6.5       6.4  8026
     Guarino, Joshua      1.5       1.4 12197
     Erville, Julian     -2.5      -1.5 17400
    Da Cunha, Rafael     -9.5      -8.5 20676
    Barberi, Stephen     -1.5      -1.0  2323
        Backus, Eric     -2.5      -2.8 14001
       Lloyd, Harold      2.5       1.9  1984
         Xu, William     -2.5      -4.1 17979
      Haruyama, Yuta      1.5       0.4 16704
   Avila, Siddhartha     -3.5      -4.1 19257
  Mcdonald, Brian R.     -6.5      -7.1  3443
   Schmitten, George     -8.5      -9.1  2429
      Gordon, Kazumi     -9.5     -10.1 17694
       Hidaka, Kaoru    -19.5     -19.8 19062
           Cha, Tony      4.5       4.1 18618
   Kanazashi, Tatsuo      4.5       4.1 20703
  Dhaliwal, Harpreet      2.5       2.1 20128
       Luo, Chenchen      2.5       2.1 20704
           Wang, Amy      2.5       2.1 16898
        Feldman, Ian     -2.5      -2.8  5453
         Russ, Larry     -3.5      -3.8  7976
  Terpstra, Theodore     -5.5      -5.8   754
        Payton, Matt     -6.5      -6.8 18195
          Wu, George     -7.5      -7.8 14702
   Nakamura, Shigeru      1.5       1.1 13811
          One, Kunio      1.5       1.1  8703
      Major, Matthew     -1.5      -1.8 14905
      Smith, Garrett     -9.5      -9.8 10261
         Ito, Hikari    -10.5     -10.8 20683
        Chiu, Jeremy      5.5       6.0 17531
    Burrall, Matthew      7.5       7.5  8686
      Cho, Beom Geun      7.5       7.5 19984
        Gan, Jianing      7.5       7.5 17679
         Ge, Yongfei      7.5       7.5 10617
    Hong, Seung Hyun      7.5       7.5  2998
 Ko, Dae-hyuk (danie      7.5       7.5 14569
         Koh, Juyong      7.5       7.5 16226
             Li, Jie      7.5       7.5 16318
          Li, Peilun      7.5       7.5 20709
          Liang, Jie      7.5       7.5 11018
           Lin, Bill      7.5       7.5 18189
          Lu, Andrew      7.5       7.5 14956
     Sedgwick, James      7.5       7.5  7549
             Son, Ho      7.5       7.5 20188
         Sun, Calvin      7.5       7.5 12602
         Zhang, Hugh      7.5       7.5 13150
     Zhang, Mengchen      7.5       7.5 19621
          Zhang, Yue      7.5       7.5 16799
        Zhang, Yuhan      7.5       7.5 20738
          Zhou, Yuan      7.5       7.5  4566
     Abronson, Louis      6.5       6.5  8102
      Cho, Sung-chul      6.5       6.5  7914
        Chou, Daniel      6.5       6.5 14833
   Fukazawa, Sachito      6.5       6.5 20695
     Harwit, Matthew      6.5       6.5 15288
       Huang, Andrew      6.5       6.5 13637
         Li, Yunxuan      6.5       6.5 15726
 Stringfellow, Steve      6.5       6.5  2894
        Teng, Justin      6.5       6.5 16597
      Umeda, Shigeru      6.5       6.5 20687
         Xia, Maojie      6.5       6.5 20602
       Zhang, Lionel      6.5       6.5 10460
      Zhang, Zhiyuan      6.5       6.5 14906
        Zhou, Yixian      6.5       6.5 11816
    Zhuang, Guozhong      6.5       6.5 13593
      Bai, T. Albert      5.5       5.5  1427
          Boley, Jon      5.5       5.5  2802
       Chen, Michael      5.5       5.5 20546
      Horii, Daijiro      5.5       5.5 15741
     Hyodo, Shunichi      5.5       5.5  6157
    Ishida, Masayuki      5.5       5.5 20699
     Jackson, Andrew      5.5       5.5 12443
 Kawaguchi, Masahiro      5.5       5.5 20071
           Lu, David      5.5       5.5 19920
         Ma, Zhihong      5.5       5.5 20317
    Pinkerton, James      5.5       5.5 15694
       Qian, Yingzhi      5.5       5.5 20320
           Shen, Yao      5.5       5.5 20737
     Trinks, Daniela      5.5       5.5 17730
          Yang, Jing      5.5       5.5 17850
           Ye, Aaron      5.5       5.5 17069
       Arnold, Keith      4.5       4.5    81
       Barkan, Ozdal      4.5       4.5  5282
     Burrall, Steven      4.5       4.5  1620
           Chen, Wan      4.5       4.5 10116
      Harwit, Nathan      4.5       4.5 15227
       Jiang, Yidong      4.5       4.5 20706
   Kikuta, Yoshimasa      4.5       4.5 20679
          King, Fred      4.5       4.5  5135
    Kirschner, Chris      4.5       4.5   416
          Liu, Colin      4.5       4.5 17521
   Matsumoto, Mamoru      4.5       4.5  7353
     Newman, William      4.5       4.5  4420
          Ray, Shawn      4.5       4.5 15641
        Song, Forest      4.5       4.5 14141
      Winther, Arlen      4.5       4.5 17939
 Yasunaga, Toshihiro      4.5       4.5 20698
        Zhang, Peter      4.5       4.5 11633
     Blake, Nicholas      3.5       3.5 13099
      Daniels, Brady      3.5       3.5  8979
      Garlock, Chris      3.5       3.5  3024
        Hwang, Kevin      3.5       3.5 11934
     Jankowski, Eric      3.5       3.5 10688
 Katsuhisa, Hikojiro      3.5       3.5 11365
        Larson, Josh      3.5       3.5 12856
        Leahy, Brian      3.5       3.5 10229
        Lepore, Mike      3.5       3.5  9620
          Liu, Louie      3.5       3.5 18784
        Ohmart, Paul      3.5       3.5 20266
         Olsen, Andy      3.5       3.5  7998
       Sibicky, Nick      3.5       3.5 15928
      Small, Haskell      3.5       3.5  1062
    Smilack, Solomon      3.5       3.5 11389
        Sun, Daqiang      3.5       3.5 19921
       Suzuki, Fumio      3.5       3.5  7791
     Takehara, Keiju      3.5       3.5 11678
       Weimer, David      3.5       3.5   806
          Yang, Eric      3.5       3.5 20677
           Zhao, Fan      3.5       3.5 20688
      Alvira, Daniel      2.5       2.5 16751
        Betcher, Job      2.5       2.5 18100
    Burrall, Kristen      2.5       2.5  8685
           Hoel, Tim      2.5       2.5  3955
       Hop, Jonathan      2.5       2.5 13152
          Huynh, Lee      2.5       2.5 13349
          Lam, Frank      2.5       2.5 20707
         Sanet, Joel      2.5       2.5  1319
        Straus, Phil      2.5       2.5   141
     Sugita, Shoichi      2.5       2.5 16748
     Takahashi, Yoko      2.5       2.5 18314
      Tanaka, Yoshio      2.5       2.5 11412
      Zhang, Jeffrey      2.5       2.5 16868
      Zhang, Michael      2.5       2.5 17228
       Benson, Terry      1.5       1.5   137
     Betcher, Jordan      1.5       1.5 18099
           Chan, Jay      1.5       1.5 17466
     Haynes, Willard      1.5       1.5  4123
         Hlavka, Jim      1.5       1.5   354
            Ito, Yue      1.5       1.5 20682
  Kurebayashi, Eiryu      1.5       1.5 20684
 Lanphear Iii, Leste      1.5       1.5   439
       Lean, Eric G.      1.5       1.5 19896
         Ma, Vincent      1.5       1.5 15975
   Mechtenberg, Dirk      1.5       1.5 12073
      Nelson, Jeremy      1.5       1.5 16969
        Okun, Andrew      1.5       1.5 11121
 Puttkammer, Hildega      1.5       1.5 12072
    Sasaki, Kazuhito      1.5       1.5 20694
         Debel, Judy     -1.5      -1.5  1540
            Guan, Bo     -1.5      -1.5 20024
          He, Zifeng     -1.5      -1.5 20631
             Lee, Ed     -1.5      -1.5 16081
    Rivera, Fernando     -1.5      -1.5 15710
        Scott, Laura     -1.5      -1.5 14837
       Singh, Sathya     -1.5      -1.5 16749
           Ye, April     -1.5      -1.5 17070
       Balwit, Fritz     -2.5      -2.5 16968
     Barchilon, Paul     -2.5      -2.5 11442
       Brown, Sophie     -2.5      -2.5 20689
     Goerss, Michael     -2.5      -2.5  1411
       Jansen, Jenna     -2.5      -2.5 15670
        Laskin, Oren     -2.5      -2.5 13996
      Miyama, Miyoko     -2.5      -2.5 13812
      Mooyman, Peter     -2.5      -2.5  7303
    Takehara, Yukino     -2.5      -2.5 12867
     Bowie, Lee Anne     -3.5      -3.5    13
        Chiles, Bill     -3.5      -3.5  2786
    Donley, Jeremiah     -3.5      -3.5 20696
         Lee, Yunyen     -3.5      -3.5 18111
          Qiu, Kevin     -3.5      -3.5 20209
       Sakurai, Yuko     -3.5      -3.5 20685
    Yamamoto, Yukiko     -3.5      -3.5 20681
     Bleakley, Sonya     -4.5      -4.5 16140
      Colburn, Steve     -4.5      -4.5 12011
      Fede, Samantha     -4.5      -4.5 13614
         Fujan, Brad     -4.5      -4.5 20219
          Hicks, Joe     -4.5      -4.5 20177
        Park, Nathan     -4.5      -4.5 16835
       Schrag, Roger     -4.5      -4.5 12898
           Bailey, S     -5.5      -5.5 16768
     Ehrlich, Robert     -5.5      -5.5  8994
   Heidenreich, Todd     -5.5      -5.5 10186
        Kraft, Barry     -5.5      -5.5  2275
        Li, Karoline     -5.5      -5.5  9220
           Liu, Eric     -5.5      -5.5 18107
    Moseson, Richard     -5.5      -5.5 12191
   Zimmerman, Samuel     -5.5      -5.5   841
      Burrall, Julie     -6.5      -6.5  9654
        Frank, Ethan     -6.5      -6.5 18132
    Hirokawa, Tomoko     -6.5      -6.5 20675
    Khalsa, Gurujeet     -6.5      -6.5 15784
    Mckenry, Charles     -6.5      -6.5 16455
        Ohashi, Yoko     -6.5      -6.5  6148
      Hlavka, Eileen     -7.5      -7.5  7806
         Kron, Peter     -7.5      -7.5  3041
         Olson, Joel     -7.5      -7.5   568
         Sauer, Kurt     -7.5      -7.5 17224
     Wheeler, Dennis     -7.5      -7.5 12509
     Gardiner, Bryan     -8.5      -8.5 20459
     Okazaki, Hinako     -8.5      -8.5 18295
       Small, Rachel     -8.5      -8.5  7802
        Walters, Joe     -8.5      -8.5  2017
 Alexander-leist, Ca     -9.5      -9.5 17495
           Ao, Jixia     -9.5      -9.5 20697
     Ellerman, Scott     -9.5      -9.5 16741
          Grim, Evan     -9.5      -9.5 20702
       Kutlu, Gokhan     -9.5      -9.5 19892
          Latos, Nat     -9.5      -9.5 14748
        Lynch, Kevin     -9.5      -9.5  3245
   Magnusson, Andrew     -9.5      -9.5 20690
      Miller, Thomas     -9.5      -9.5 20508
     Schurter, Terri     -9.5      -9.5     8
     Zuerlein, Keith     -9.5      -9.5  7464
         Crites, Bob    -10.5     -10.5 18348
          Fisk, Kori    -10.5     -10.5 20542
          He, Steven    -10.5     -10.5 18785
           Lu, Helen    -10.5     -10.5 19956
   Mcgovern, Richard    -10.5     -10.5 20692
       Huang, Zongli    -11.5     -11.5 18034
         Cao, Austin    -12.5     -12.5 19305
      O'conner, John    -12.5     -12.5 13204
   Thompson, William    -12.5     -12.5 13123
            Liu, Bob    -13.5     -13.5 19727
    Pfeffer, Susanna    -13.5     -13.5 17542
       Hlavka, Chris    -14.5     -14.5  3322
           Bailey, P    -15.5     -15.5 16767
      Masuda, Mizuki    -15.5     -15.5 20680
     Solovay, Robert    -15.5     -15.5  3132
       Chen, Maxwell    -16.5     -16.5 20241
      Laser, Charles    -16.5     -16.5 13213
       Zhuang, Ethan    -16.5     -16.5 20248
        Baker, Peter    -18.5     -18.5 11760
      Raven, Rebecca    -18.5     -18.5 20701
      Thompson, Anne    -18.5     -18.5 15668
         Smith, Greg    -19.5     -19.5 19374
     Steffens, Wayne    -19.5     -19.5 17476
           Yen, Bill    -19.5     -19.5 20691
         Abe, Kiyoko    -20.5     -20.5 20678
           Hu, Anson    -21.5     -21.5 20686
     Haruyama, Naoko    -22.5     -22.5 20710
      Phillips, Gray    -22.5     -22.5 11349
         Smith, Gary    -24.5     -24.5 12059
        Amano, Sarah    -25.5     -25.5 20349
      Huang, Zongren    -26.5     -26.5 18562
     Alpert, Jeffrey    -27.5     -27.5 20734
    Burrall, Barbara    -27.5     -27.5 12363
 Stringfellow, Charl    -30.5     -30.5 13762
     Yuan, Katherine    -30.5     -30.5 10117
      Blagrove, Tony    -10.5     -11.1  5145
       Zilber, Steve    -12.5     -13.1  9666
         Yen, Albert      7.5       7.1 20169
         Smith, Ryan      4.5       4.1 12376
        Fraze, Devin     -3.5      -3.8 20133
        Baran, David     -7.5      -7.8 18242
 Baghboudarian, Jaso      1.5       1.1 10119
      Rappaport, Ari     -8.5      -8.8 20736
     Albert, Michael    -15.5     -15.8 20280
        Zhang, Sammy      4.5       3.1 13805
 Lupton, Christopher      5.5       4.8 13723
   Schneider, Aniket      2.5       1.8 12801